متمرکز

روش حل مسئله

روش حل مسئلهبسم الله الرحمن الرحیم

                              «روش حل مسئله»

تعریف حل مسئله:حل مسئله فرایندی است برای کشف توالی وترتیب صحیح راههایی که به یـــک راه حل منتهی می شود.

                                                                                   (صفوی کلیات روشهاوفنون ص 79سال1365)

روش حل مسئله درحقیقت نوعی آماده کردن فراگیر است بــرای زندگی ،زیرا زندگی یعنی مواجه شـدن

بامسائل وکوشش برای حل آنها.

                                                                       (شعبانی مهارتهای آموزشی وپرورشی ص312سال1371)

 

حل مسئله یادگیری قاعده سطح بالاتر است.طبق این قاعده یادگیرنده ازترکیب قاعده های ســــــــــــــاده ،      قاعده های سطح بالاتر درست می کندکه این خود منجر به حل مسئله می شود.

                                                                             (سیف روانشناسی پرورشی نوین ص372سال1390)

                                       انواع مسئله ها

1.مسئله کامل تعریف شده :مسئله ای است که درآن هدف به طورروشن بیان شده واطلاعاتی کـــــه برای حل مسئله لازم اند دردسترس قراردارند.

2.مسئله ناقص تعریف شده:مسئله ای است که هدف آن کاملاًمشخص نشده است واطلاعاتی که برای

حل مسئله لازم اند دردسترس قرار ندارند.

                                                                       (سیف روانشناسی آموزشی وپرورشی ص375سال1390)

                             شرایط اجرای روش حل مسئله

1.توجه به مسئله

2.قدرت شناخت ودرک مسئله

3.تشخیص ویژگیهای مسئله

4.آمادگی برای حل مسئله

5.قدرت تنظیم راه حلهای احتمالی

6.قدرت انجام دادن آزمایش وگردآوری اطلاعات وتحلیل آنها

7.قضاوت درمورد آزمایش انجام شده

                                                                        (شعبانی مهارتهای آموزشی وپرورشی ص313سال1371)

                            

                                           راه های حل مسئله

1.حل مسئله از طریق آزمایش وخطا

2.حل مسئله از طریق بینش وشناخت:الف)بایداصول اصلی شناخته وفهمیده شوند   ب)منـــــــــــابع ووسایل موجودتغییر یابند ویا انطباق داده شوندتا حل مسئله از طریق بینش عملی گردد.

3.حل مسئله باروش تحلیلی:این روش آمیزه ای از روش آزمایش وخطا ،بینش وتفکر منطقی است.

4.حل مسئله باروش دیویی:دارای پنج مرحله است1-مشخص کردن مسئله 2-حدس زدن یامشخص

کردن علل مسئله 3-درنظرگرفتن راه حلهای ممکن 4-انتخاب بهترین راه حل 5-اجرای راه حـــــــــــــل ونتیجه گیری.

                                                                                (صفوی کلیات روشها .فنون ص80و81سال1365)

                                   مراحل آموزش حل مسئله

1.رفتارنهایی دانش آموزان رادرارتباط باپاسخ صحیح مسئله مشخص سازید.

2.اطمینان حاصل کنیدکه شاگرد،مفاهیم واصولی راکه برای حـــــــــــل مسئله پیش نیاز محسوب می شود     می داند.

3.شرایطی فراهم سازیدتاشاگردان مفاهیم واصولی راکه برای حل مسئله به کار می رود به خاطرآورند.

4.دانش آموزرابه طورشفاهی برای حل مسئله راهنمایی کنید.

5.برای حصول اطمینان ازیادگیری دانش آموزان ،ازآنان بخواهیدکه چگونگی حل مسئله را به طــــــــور کامل نمایش دهند.

                                                                                 (صفوی کلیات وروشهافنون ص81و82سال1365)

 

                                محاسن ومعایب روش حل مسئله

الف)محاسن:1.موجب ارتباط فعالیّتهای مدرسه با زندگی واقعی شاگردان می شود.

                2.یکی از بهترین روشهای تربیتی برای ایجادتفکر علمی درشاگرد است.

                3.چون ثابت وخشک وغیرقابل انعطاف نیست باعث برانگیختن علاقه طبیعی شاگردان به

                  درس می شود.

                4.تقریباًقابل انطباق باوضع کلاسهای متداول است.

ب)معایب:1.نسبت به فعالیّتهای متداول مدارس احتیاج به زمان بیشتری دارد.

             2.احتیاج به معلمان باتجربه وآشناباروش تحقیق دارد.

             3.وقت گیر است وممکن است باتوجه به برنامه های جاری مدارس نتوان این روش را بــــــه       

                 طور موثراجرا کرد.

                                                                 (شعبانی مهارتهای آموزشی وپرورشی ص314و315سال1371)

 

 

 

 

 

                                                               تهیه تنظیم:کیامرث لایقی

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ساعت 18:31  توسط کیامرث لایقی  |